image banner
TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Cao Thị Hiền
Chức danh:Công chức Tài chính - Kế toán
Điện thoại:0915189091
Email:caothihien@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn