image banner
Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023

*. Mục đích

- Nhằm đánh giá kết quả 20 năm triển khai thực hiện Ngày hội, những kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế trong chỉ đạo và tổ chức Ngày hội 20 năm qua, từ đó có định hướng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội phù hợp trong thời gian tới.

- Tổng kết Ngày hội là hoạt động trọng tâm trong năm và là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam xã, tiến tới đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029; phát huy truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

*. Yêu cầu

- Tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và được thực hiện từ cơ sở đến cấp thôn.

- Nội dung tổng kết phù hợp với nhiệm vụ chính trị, điều kiện của địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tập trung khẳng định ý nghĩa của Ngày hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Làm rõ những giải pháp, cách làm sáng tạo, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

- Tổng kết được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng thời gian, hiệu quả và tiết kiệm.

1. Nội dung

- Đánh giá kết quả đạt được (phát huy vai trò đại đoàn kết trong xây dựng thôn buôn; các hoạt động tại nhà văn hoá thôn buôn; các hoạt động như văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao qua đó gắn kết trong cộng đồng dân cư,….), chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong tổ chức Ngày hội 20 năm qua. Đánh giá tác động của Ngày hội đối với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương; bài học kinh nghiệm rút ra sau 20 năm triển khai tổ chức Ngày hội.

- Tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội.

- Lựa chọn những điểm mới, những mô hình tiêu biểu làm minh chứng cho kết quả Ngày hội.

- Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

- Các kiến nghị, đề xuất (nếu có).

2. Thời gian

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Cà Lúi dự kiến tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội trước 14/4/2023.

3. Thành phần tham dự Tổng kết.

- Đại biểu UBMTTQ huyện; đại biểu cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, Uỷ viên UBMTTQ, các tổ chức thành viên của mặt trận Tổ quốc xã; các ban công tác Mặt trận các thôn buôn, các tập thể và các cá nhân được khen thưởng.

4. Khen thưởng:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tham mưu, lựa chọn dự kiến; 03 tập thể và 7 cá nhân ở các thôn có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Ngày hội; trình hội đồng thi đua khen thưởng xem xét quyết định.

* Những kết quả đạt được qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023.

1. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cơ sở để củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước; tăng cường đồng thuận xã hội góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

2. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong mỗi cộng đồng.

3. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giải pháp để phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết quả của đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Mặt trận từ mỗi địa bàn cơ sở.

5. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cơ sở huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể Nhân dân ngày càng vững mạnh.

 

Tin mới
Video sự kiện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn