image banner
KẾ HOẠCH CỦA ĐẢNG ỦY tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 - 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII”
anh tin bai

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị (khóa XIII)  về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Kế hoạch số 164-KH/HU, ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 - 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII” (gọi tắt là chuyên đề năm 2024 - 2025), Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp nối các chuyên đề trước, cụ thể hóa Chuyên đè năm 2024 - 2025 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Gắn việc học tập và làm theo nội dung chuyên đề với nâng cao chất lượng thực hiện các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhất là thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 18-CT/HU, ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Công văn số 171-CV/ĐU, ngày 11/5/2022 về việc triển khai chủ trương, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

 

3. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp, việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; thực hiện thắng lợi nghị quyết, chương trình nhiệm vụ công tác năm 2024, 2025 của Đảng bộ xã.

4. Việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 - 2025 cần gắn với các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022, năm 2023. Trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản, vấn đề trọng tâm; lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để giải quyết dứt điểm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của xã và của cơ quan, đơn vị.

5. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân và của cơ quan, đơn vị.

6. việc tổ chức triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2024 - 2025 phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức. Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các tổ chức cơ sở đảng mà trực tiếp là Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư cấp ủy, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tin mới
Video sự kiện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn