image banner
Hôm nay ngày 28/042023 Công an xã, tham mưu cho UBND xã tổ hội nghi công bố quyết định thành lập, xây dựng các mô hình “ Tự phòng, Tự bảo vệ” Về ANTT trên địa bàn xã năm 2023.
anh tin bai

Hôm nay ngày 28/042023 Công an xã, tham mưu cho UBND xã tổ hội nghi công bố quyết định thành lập, xây dựng  các mô hình  “ Tự phòng, Tự bảo vệ”  Về ANTT trên địa bàn xã năm 2023.

 

Trong năm 2022, tình hình ANCT-TTATXH tại địa phương cơ bản được giữ vững ổn định, chưa phát hiện có dấu hiệu tự chuyển biến, chuyển hóa về tư tưởng, cũng như suy thoái về đạo đức. Nội bộ cơ quan Đảng, Nhà nước đoàn kết tốt; trong vùng đồng bào DTTS không phát sinh khiếu kiện khiếu nại, nghi kỵ ma lai thuốc độc gây mất đoàn kết trong khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra vụ việc vi phạm về trật tự công cộng (sử dụng bia, rượu gây rối, đánh nhau,...), vi phạm về trật tự an toàn giao thông (điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm,…). Tình trạng tranh chấp đất nông nghiệp, đường nội đồng kéo dài, giải quyết khó khăn; khai thác cát, sỏi, lâm sản trái phép…

Xuất phát từ những tình hình trên, lực lượng Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND chỉ đạo các đoàn thể của xã phối hợp đồng bộ nhiều biện pháp, kế hoạch trong công tác phòng, chống, đấu tranh trấn áp tội phạm như tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT; xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT như Mô hình tổ hòa giải tại cơ sở; củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở, do vậy, tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn xã được giữ vững và giảm dần theo hàng năm.

Thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/ ĐU ngày 03/01/2023 của Ban thường vụ Đảng ủy xã về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021; Kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 03/01/2023 của UBND xã Cà Lúi về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/1998-CP của Chính Phủ về Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm…

Căn cứ vào đặc điểm tình hình và nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã, đồng thời để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nâng cao ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ở từng khu dân cư, UBND xã đề ra kế hoạch xây dựng mô hình “Tự phòng, Tự bảo vệ ” về ANTT với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT trên địa bàn xã, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết, văn hóa.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia mô hình “Tự phòng, Tự bảo vệ”, cam kết thực hiện xây dựng khu dân cư, xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT, gắn với thực hiện tốt tiêu chí về an ninh trật tự trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng và củng cố các tổ chức đoàn thể, ban bảo vệ thôn xóm vững mạnh, đảm bảo là lực lượng nòng cốt trong tổ chức và hoạt động của mô hình. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tài sản.

2. Yêu cầu

- Nâng cao ý thức tự giác phòng ngừa, tự quản lý, bảo vệ tài sản trong cơ quan, trường học, khu dân cư, hộ gia đình. Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển rộng khắp phục vụ cho công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

-  Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác ANTT ở thôn bằng các nội dung cụ thể “Tự phòng - Tự bảo vệ”, gắn với quy ước, hương ước của thôn, triển khai đến các hội, đoàn thể trong thôn và các tầng lớp nhân dân để thực hiện.

- Gắn kết triển khai mô hình với các cuộc vận động của Đảng, phong trào cánh mạng khác của địa phương nhằm phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân dân và hỗ trợ đắc lực phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

- Xây dựng Chi bộ, Ban nhân dân thôn, Ban bảo vệ thôn xóm và các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

3. Thành phần: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh và các tầng lớp nhân dân.

4. Phạm vi: Triển khai đến từng hộ gia đình, các thôn, xóm và trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn xã.

5. Tự phòng

Nội dung tự phòng: Bao gồm tự phòng trước những luận điệu tuyên truyền, những thói hư tật xấu có thể xảy ra với bản thân, gia đình và cộng đồng; tự phòng những điều bất ổn có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.      

- Tự phòng những hoạt động tuyên truyền những quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật; tán phát tài liệu có nội dung trái với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; móc nối, lôi kéo, kích động chống đối, phá hoại.

          - Tự phòng ngừa để bản thân, người thân trong gia đình không phạm tội và vi phạm pháp luật. Phòng ngừa không để tội phạm tấn công, xâm hại đến tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và khu dân cư mình sinh sống.

- Tự phòng tai nạn và tệ nạn xã hội, không để người thân trong gia đình phạm tội và vi phạm về tệ nạn xã hội. Phòng ngừa không để tệ nạn xã hội tấn công, xâm hại đến bản thân, gia đình và khu dân cư mình sinh sống.

6. Tự bảo vệ  

- Tự bảo vệ, tự quản về hộ khẩu, về tài sản của bản thân, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp…

- Tự bảo vệ, tự quản người thân không để phạm tội và tham gia quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

- Tự bảo vệ, tự quản các hoạt động kinh doanh có điều kiện dễ bị tội phạm lợi dụng hoạt động.

- Tự bảo vệ, tự quản trong sinh hoạt cuộc sống, chủ động giải quyết các mâu thuẫn nội bộ nhân dân (nếu có).

- Tự bảo vệ và vận động người khác tham gia giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa.

7. Mô hình “Tự phòng, Tự bảo vệchịu sự quản lý, điều hành của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã.

8. Tổ chức Hội nghị triển khai ở cấp xã, thành phần gồm: các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã và các Ban ngành, hội, đoàn thể ở xã; lực lượng Công an xã; Bí thư, phó Bí thư các chi bộ, Trưởng, phó các thôn; Ban công tác mặt trận thôn; Tổ trưởng, tổ phó và các thành viên Ban bảo vệ thôn xóm; Thành viên các tổ tự phòng, tự bảo vệ; Thủ trưởng các cơ quan, Doanh nghiệp, Trường học đóng trên địa bàn xã.

Mời lãnh đạo Phòng PV05 Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện Sơn Hoà tham dự.

9. Sau hội nghị triển khai, Công an xã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến từng hộ gia đình ở các thôn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và nội dung mô hình để nhân dân hiểu về lợi ích thiết thực của mô hình đem lại trong công tác đảm bảo ANTT, vừa là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trong nhiệm vụ bảo vệ ANTT để nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng và thực hiện mô hình “Tự phòng, Tự bảo vệ

10. Mỗi thôn thành lập nhiều tổ công tác thực hiện Mô hình dưới sự quản lý, điều hành của Trưởng thôn, sự hướng dẫn nghiệp vụ của Công an xã.

- Công an xã phối hợp với Ban nhân dân các thôn tiến hành rà soát hộ gia đình dân cư trên địa bàn thôn để thành lập các Tổ “Tự phòng, Tự bảo vệ”, mỗi tổ có trách nhiệm quản lý từ 90 đến 110 hộ dân, gồm có 01 Tổ trưởng và 01 Tổ phó và 04 tổ viên. Tùy theo tình hình thực tế ở địa bàn của từng thôn để thành lập các Tổ “Tự phòng, Tự bảo vệ” cho phù hợp với các hộ dân đang sinh sống và thuận lợi cho công tác phòng, chống tội phạm trong khu dân cư.

- Tổ chức họp dân ở từng thôn, tổ thông báo chủ trương xây dựng mô hình “Tự phòng, Tự bảo vệ”; tổ chức lấy ý kiến nhân dân để thành lập các tổ và thông báo danh sách Tổ trưởng, Tổ phó, các thành viên của tổ “Tự phòng, Tự bảo vệ” ở thôn cho nhân dân biết và tích cực tham gia trong công tác đảm bảo ANTT.

11. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức sơ kết để rút kinh nghiệm, hoàn thiện mô hình, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn.

        12. Phân công nhiệm vụ

12.1. Công an xã:

- Giúp UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai ở cấp xã; mời thành phần đại biểu tham dự hội nghị; xây dựng dự thảo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo mô hình “Tự phòng, Tự bảo vệ”; hướng dẫn các tổ xây dựng nội quy, quy chế hoạt động cho phù hợp với đặc điểm tình hình của từng khu dân cư.

- Phối hợp với Văn phòng, Tài chính - Kế toán xã dự trù kinh phí phục vụ hội nghị; phối hợp với VHTT xã chuẩn bị Hội trường, âm thanh, ánh sáng… để phục vụ Hội nghị triển khai và tuyên truyền ở xã.

- Phân công lực lượng phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, Trường học, Trưởng BND các thôn, Ban công tác Mặt trận thôn, Các chi hội đoàn thể thôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến khu dân cư, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia vào mô hình “Tự phòng, Tự bảo vệ.

- Tiến hành rà soát, lập danh sách thống kê những vụ việc, đối tượng có hành vi vi phạm trên lĩnh vực ANTT, trật tự ATGT trên địa bàn xã. Trên cơ sở đó thông báo công khai, rộng rãi để nhân dân nắm bắt và có biện pháp phòng ngừa, tích cực tham gia giám sát, quản lý, giáo dục đối tượng.

- Phối hợp với thành viên BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã; Mặt trận và các đoàn thể; Ban nhân dân các thôn tiến hành lập danh sách các hộ gia đình trên địa bàn thôn dự kiến thành lập các Tổ “Tự phòng, Tự bảo vệ”; họp dân lấy ý kiến để thành lập các tổ và thông báo danh sách Tổ trưởng, Tổ phó, các thành viên của Tổ “Tự phòng -Tự bảo vệ” ở thôn cho nhân dân biết. Tham mưu Chủ tịch UBND quyết định thành lập các tổ “Tự phòng, Tự bảo vệ” ở cơ sở.

- Đề xuất UBND xã hỗ trợ kinh phí, phương tiện để duy trì hoạt động của các tổ “Tự phòng, Tự bảo vệ” và các lực lượng tham gia công tác tuần tra bảo vệ ANTT ở từng khu dân cư.

12.2. Mặt trận Tổ quốc và các ngành, hội đoàn thể (thành viên BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã).

- Phân công các thành viên phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến từng hộ gia đình ở các thôn về mục đích, ý nghĩa và nội dung của mô hình “Tự phòng, Tự bảo vệ” để nhân dân hiểu về lợi ích thiết thực của mô hình và tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng, thực hiện.

- Động viên các thành viên của Mặt trận và các đoàn thể tích cực tham gia vào các tổ “Tự phòng, Tự bảo vệ” ở nơi cư trú.

12.3. Ban nhân dân các thôn:

- Phối hợp với Công an xã tiến hành lập danh sách các hộ gia đình cư trú trên địa bàn thôn để thành lập các Tổ “Tự phòng, Tự bảo vệ”.

- Tổ chức họp dân ở từng thôn thông báo chủ trương xây dựng mô hình “Tự phòng -Tự bảo vệ”; tổ chức lấy ý kiến nhân dân để thành lập các tổ và bầu các Tổ trưởng, Tổ phó, các thành viên của Tổ “Tự phòng -Tự bảo vệ”.

- Phối hợp với Công an xã hướng dẫn các tổ trong thôn xây dựng nội quy, quy chế hoạt động cho phù hợp.

13. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ kế hoạch này, BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã, các ban ngành, đoàn thể, Ban nhân dân các thôn, các tổ chức làm công tác ANTT ở cơ sở, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc kịp thời báo cáo cho UBND xã (qua cơ quan thường trực BCĐ xã) để có hướng tham mưu chỉ đạo./.

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Tin mới
Video sự kiện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn